Vedtægter for Skanderborg-Stilling Skytteforening

Hent vedtægter i PDF format - Referat generalforsmalingen den 10.06.2021Referat generalforsamling den 13.08.2020

§1 Foreningens navn er Skanderborg-Stilling Skytteforening.

Stk. 2: Dens virkeområde er Skanderborg Kommune

Stk. 3: Foreningens hjemsted er Skanderborg.

Stk. 4: Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen udadtil.

Stk. 5: Foreningen er medlem af DGI Skydning, samt Dansk Sportsskytte Forbund og herigennem tilsluttet Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund og dermed underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

Stk. 6: Foreningens formål er, ved skydning som idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Foreningen er upolitisk, og medlemmerne må under skydning eller ved andre sammenkomster afholde sig fra enhver berøring af politiske spørgsmål.

§2 Foreningen optager som medlem børn, kvinder eller mænd med dansk statsborgerskab eller fast ophold i Danmark. Aktivt skydende børn og voksne har hver sin kontingentkategori.

Stk. 2: Som aktivt medlem kan optages ikke-skydende forældre til aktivt skydende børn med henblik på erhvervelse af våbenpåtegning. Våbenpåtegningen skal overgå til barnet i det år det fylder 16 år. Denne medlemstype har sin egen kontingentkategori.

Stk. 3: Som aktivt medlem kan optages aktive ikke-skydende personer uden våbenpåtegning med henblik på at være frivillig i foreningen. Denne medlemstype har sin egen kontingentkategori.

Stk. 4: Er en skytte medlem af flere skytteforeninger, kan der kun deltages for en skytteforening indenfor samme sæson indenfor discipliner/distancer under DGI Skydning

Stk. 5: Ved overgangen fra en skytteforening til en anden skal der medbringes en våbentilladelse, der skal give oplysninger om, hvilket/hvilke våben skytten er i besiddelse af.

§3 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at orientere politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§4 Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

§5 Som passivt medlem kan optages kvinder og mænd, der har interesse for skyttesagen. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingerne.

§6 Som ansvarshavende leder af skydningerne skal der altid under disse være en til stede og fungere som sådan, enten et af bestyrelsesmedlemmerne eller en anden dertil af bestyrelsens udpeget, kvalificeret person. Samtlige øvrige tilstedeværende skytter skal uophørligt efterkomme enhver anvisning eller ethvert påbud, der gives af den fungerende leder, som i modsat fald er pligtig at bortvise vedkommende fra skydepladsen og der efter snarest at indberette sagen skriftligt for bestyrelsen. I meget alvorlige tilfælde, hvor der eventuelt kan blive tale om udvisning af foreningen, kan bestyrelsen formene vedkommende medlem enhver adgang til deltagelse i skydningerne, indtil den førstkommende generalforsamling kan tage stilling til sagen og træffe en endelig afgørelse.

Stk. 2: Enhver skytte, som mener sig forurettet af den fungerende leder, har ret til skriftligt at forebringe sagen for bestyrelsen. Har en leder misbrugt sin stilling eller overskredet grænsen for sin myndighed, kan den samlede bestyrelse straks afsætte vedkommende som leder.

§7 Bestyrelsen træffer alle bestemmelser vedrørende foreningens forhold med ansvar over for generelforsamlingen samt vælger fornødne repræsentanter til DGI Østjylland Skydnings aktivitetsmøde.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 eller 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog vælges formanden af generalforsamlingen, hvilket sker hvert år. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen med hhv. 3 eller 4 og 3 eller 4 medlemmer hvert år, første gang i januar måned 1966.

Stk. 3: Generalforsamlingen afholdes i marts måned. Den ene halvdel af bestyrelsen, som vælges i januar 1966, findes ved lodtrækning blandt de 7 eller 9 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4: Bestyrelsen udpeger af sin midte en sekretær, der bl.a. tager referat af bestyrelsesmøder og rundsender disse til resten af bestyrelsen. Rundsendte referater er godkendte ved notat i referat fra efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5: Bestyrelsen vælger den af myndighederne krævede tillidsmand (depotbestyrer).

Stk. 6: Bestyrelsen vælger en næstformand. I formandens forfald fungerer næstformanden som sådan.

Stk. 7: Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.

§8 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Regnskabsforelæggelse

4. Valg af formand

5. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter

6. Forslag til foreningens virke i det kommende år (herunder kontingent)

7. Eventuelt

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved elektronisk udsendelse af meddelelse direkte til medlemmerne og ved opslag i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside med 14 dages varsel.

Stk. 3: Eventuelle forslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før.

§9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved elektronisk meddelelse direkte til medlemmerne og ved opslag i klubben og på foreningens hjemmeside og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt anmoder herom.

§10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt efter lovlig indvarsling. Alle beslutninger afgøres med almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer, et medlems udelukkelse af foreningen samt foreningens opløsning, kræver dog mindst 2/3 majoritet af de fremmødte. Hemmelig afstemning skal foretages, når blot et medlem ønsker dette.

§11 Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Østjylland Skydning, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt, for skyttegruppens vedkommende, kartoteker over registreringspligtige våben.

Stk. 2: Udover det i stk. 1 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Skanderborg Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2016.

Bestyrelsen